Members' Club

מה לא עושים בשביל חברים...

 

 

הצטרפו למועדון החברים האקלוסיבי של בייגל קפה בעלות של 20 ש"ח לשנה ותהנו מההטבות הבאות:

 • 20 ש"ח מתנה  לביקור הבא  לחודש מיום ההצטרפות.
 • 7 אחוז צבירת נקודות על כל קניה*.
 • הטבת יומולדת: 50 ש"ח למימוש במהלך חודש היום הולדת בישיבה במסעדה.
 • הטבת יום נישואין: 30% הנחה על כל החשבון, לניצול חד פעמי במהלך חודש יום הנישואין, החל מ-18:00 לזוג בלבד.
 • *מימוש אפשרי רק אחרי צבירת 30 נקודות ולא ניתן לממש יותר מ200 בביקור אחד.

אין כפל הטבות. לא תקף על הזמנות קייטרינג ומעדניה.
תקנון חבר

תקנון חבר

מועדון

 

1. מבוא

מועדון חברים בייגל קפה (להלן: " מועדון הלקוחות") הוקם ומנוהל על ידי תותי יזמות בע"מ  בע"מ (להלן: " בייגל קפה ").

 1. תקנון זה נועד להסדיר את תוכנית ההטבות המיועדת ללקוחות בייגל קפה  המעוניינים להיות חברים במועדון הלקוחות , והכל בכפוף להוראות תקנון זה (להלן:"התקנון").
 2. ההצטרפות למועדון הלקוחות כפופה לתנאי התקנון שלהלן, כפי שיופיעו ויעודכן מעת לעת.
 3. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן וקבלת ההטבות על פי תנאים אלו חלה בכל עת על החברים במועדון הלקוחות כך שתקנון זה מהווה תנאי להצטרפות לתוכנית וכל לקוח המצטרף כחבר למועדון הלקוחות ומקבל לידיו כרטיס חבר נחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה, על כל סעיפיו ו/או חלקים מהם.
 4. למחזיק כרטיס חבר או לכל אדם אחר, לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי התקנון ותוכנית ההטבות או שינויים בהם. הנהלת בייגל קפה  שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות מועדון הלקוחות בכל עת.
 5. הנהלת בייגל קפה  שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל תקנון זה או חלקים ממנו.
 6. נוסחו של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת במשרדי הנהלת בייגל קפה  בכתובת:  עמק רפאים 54, ירושלים. ; או באתר הרשמי של החברה  בכתובת  www.bagelcafe.co.il : ("אתר החברה"); או בסניפי בייגל קפה.
 7. כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הנה לנשים ולגברים כאחד.

 

2. החברות במועדון הלקוחות

 1. חבר מועדון הלקוחות הנו מי שזכאי להחזיק כדין, בהתאם לתקנון זה בכרטיס תקף של מועדון הלקוחות (להלן: "כרטיס חבר").
 2. זכאים להימנות על חברי מועדון הלקוחות יחידים,(לא בתי עסק, ארגונים או סוכנים או תאגידים) המנצלים את חברותם לשימוש פרטי, אשר מילאו את פרטיהם בטופס בקשת ההצטרפות למועדון הלקוחות במלואו ושילמו דמי חבר (כהגדרתם להלן) למועדון הלקוחות. הנהלת בייגל קפה  תהא רשאית שלא לאשר הצטרפות אדם למועדון הלקוחות בהתאם לשיקול דעתה ובלא שתחוב עליה חובה לנמק את סירובה.
 3. עם חתימתו על טופס הבקשה להצטרף למועדון הלקוחות, מאשר חבר מועדון הלקוחות כי ידוע לו שבייגל קפה תפנה אליו, בעצמה ו/או באמצעות גורמים שלישיים עימם תשתף פעולה, בכל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, באמצעות דואר אלקטרוני, SMS והוא מאשר לה לעשות כן.
 4. המבקש להצטרף למועדון הלקוחות במהלך האירוח במסעדה יוכל לעשות זאת באמצעות מילוי פרטי טופס הרישום  ובמקרה כזה יהיה זכאי להטבות המוקנות לחבר מועדון הלקוחות החל מרגע הצטרפותו ולאחר תשלום דמי החבר במלואם. תשלום דמי החברות במועדון הלקוחות יוכל להיעשות באמצעות כרטיסי אשראי או במזומן בלבד, לפי בחירת החבר.
 5. החברות חלה על בעל כרטיס החבר וקרוב משפחה מדרגה ראשונה. בתקנון זה למונח "קרוב משפחה מדרגה ראשונה" המשמעות כדלקמן: בן זוג, ילד (עד גיל 18).
 6. כל חבר מועדון הלקוחות יהיה אחראי לעדכן את בייגל קפה  בכתב בכל מקרה של שינוי כתובת דואר אלקטרוני (E-MAIL) , מספר טלפון או כל פרט רלוונטי אחר.
 7. לכל כרטיס חבר יותאם מספר סידורי פנימי המתאים לאותו הכרטיס בלבד.
 8. כרטיס החבר הנו אישי אינו ניתן להעברה בצורה כלשהי, לרבות בדרך של מכירה או ההעברה ללא תמורה לצד שלישי כלשהו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, קרוב משפחה מדרגה ראשונה רשאי לממש את ההטבות, לרבות ילדים עד גיל 1
 9. הנהלת בייגל קפה  תהיה רשאית לדרוש ממציג כרטיס החבר להזדהות באמצעות תעודה מזהה כתנאי לשימוש בכרטיס החבר והן בצבירת נקודות ובמימוש נקודות.
 10. כרטיס חבר יהא תקף למשך שנה (12 חודשים) מיום שאושרה ההצטרפות למועדון הלקוחות, ו/או בקשה לחידוש החברות במועדון הלקוחות.
 11. בתום שנת החברות ואם לא הוארך תוקף כרטיס החבר לשנה נוספת, יפקעו כל הזכויות המוקנות לחבר מועדון הלקוחות וכרטיס החבר אשר יוחזק על ידו לא יקנה לו כל זכות שהיא. הארכת תוקף החברות במועדון הלקוחות תיעשה באמצעות פניית חבר מועדון הלקוחות אל מנהל המסעדה או באמצעות פנייה בכתב אל הנהלת בייגל קפה  בכתובת: עמק רפאים 54, ירושלים.
 12. במקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס החבר, על חבר מועדון הלקוחות לפנות להנהלת בייגל קפה  על מנת לקבל כרטיס חבר חלופי. בייגל קפה  תהא רשאית לגבות תשלום בגין הנפקת כרטיס חבר חלופי, במחיר כפי שיקבע על ידיה מעת לעת.
 13. בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיה כמפורט לעיל ובכפוף לאמור לעיל, הנהלת בייגל קפה  תיזום מפעם לפעם שיתופי פעולה עם גופים מסחריים בתחומים מגוונים ובמסגרת שיתופי הפעולה או הסכמים אחרים אלו, יפנו אל חבר מועדון הלקוחות אותם גופים שלישיים באופן ישיר. חבר אשר יביע התנגדותו לפניה כאמור של אותו גורם שלישי, יהיה רשאי להודיע על כך להנהלת בייגל קפה  בכתב בדואר רשום ו/או בפקס, ועם קבלת הודעתו לא יופנה אליו כל גורם ע"י הנהלת בייגל קפה.
 14. הנהלת המועדון רשאית לחסום את כרטיס החבר בכל מקרה בו לדעתה נעשה שימוש לרעה בכרטיס החבר.

 

3. עלות ההצטרפות למועדון הלקוחות   

 1. ההצטרפות למועדון הלקוחות כרוכה בתשלום דמי חבר (לעיל ולהלן: "דמי החבר") כפי שייקבעו מעת לעת.
 2. מובהר כי הנהלת בייגל קפה תהא רשאית לשנות את דמי החבר לפי שיקול דעתה הבלעדי. שונו דמי החבר במהלך תקופת חברותו של החבר במועדון הלקוחות - יחול השינוי לגבי תקופת החידוש בלבד.

 

4. זכויות המוקנות לבן בת זוג של חבר במועדון 

 1. כרטיס החבר הינו אישי.
 2. מבלי לגרוע מן האמור, הזכויות המוענקות לחבר במועדון הלקוחות על פי תקנון זה, בעת האירוח במסעדה בלבד, תוענקנה אם ירצה בכך חבר המועדון גם לבן/בת זוג שלו. ביקש חבר מועדון הלקוחות לאפשר לבן/בת זוג כאמור לעשות שימוש בכרטיס החבר שברשותו, ירשום חבר מועדון הלקוחות במקום המיועד בטופס ההרשמה את הפרטים המלאים של בן/בת הזוג והנהלת בייגל קפה תנפיק כרטיס חבר גם לבן/בת הזוג האמור.
 3. בן/בת הזוג כאמור יהא זכאי לקבל את ההטבות המוקנות לחבר מועדון הלקוחות בעת אירוח במסעדה ובלבד שחברות החבר במועדון הלקוחות תהא בתוקף ו/או לא בוטלה בהתאם להוראות תקנון זה. מובהר כי כרטיס החבר לא יקנה כפל הטבות לבני הזוג וההטבות בגין אירוח יינתנו בעת אירוח משותף במסעדה באופן חלופי לחבר מועדון הלקוחות או לבן הזוג כאמור.
 4. מובהר כי הנהלת בייגל קפה  אינה מחויבת להעניק זכות ו/או הטבה כלשהי לבן/בת זוג כאמור אשר פרטיו אינם מופיעים במדויק בטופס ההרשמה. האמור לעיל מותנה בהצגת תעודה מזהה.

 

חבר מועדון הלקוחות לא יהא רשאי להחליף את שם בן/בת הזוג בכל מקרה שהוא במהלך שנת החברות במועדון הלקוחות.  החבר יהיה ראשי להחליף את שם בן/בת הזוג בעת חידוש כרטיס החבר בלבד .

 

5. ביטול החברות במועדון הלקוחות

 1. כל חבר יהיה זכאי לפרוש ממועדון הלקוחות ורישומו כחבר יבוטל ויימחק תוך שלושים (30) ימים מיום הודעתו שנשלחה במכתב רשום ו/או פקס על רצונו כאמור. במקרה כזה הודעתו כאמור תיחשב כויתור מוחלט על כל זכויותיו במועדון הלקוחות לרבות אך לא רק על זכותו לקבלת ההטבות, כמפורט בתקנון זה להלן. למען הסר ספק מובהר, כי במקרה כזה לא יהא חבר מועדון הלקוחות זכאי להחזר דמי החבר שנגבו ו/או לכל פיצוי ו/או שיפוי בקשר עם חברותו במועדון הלקוחות.
 2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5.1  לעיל, ביטל חבר מועדון הלקוחות את חברותו תוך 14 יום מיום הצטרפותו למועדון הלקוחות, בהודעה בכתב, יהא זכאי להשבת התשלום של דמי החבר ובלבד שלא עשה שימוש בכרטיס החבר ולא נוצלו על ידו כל ההטבות, כמפורט בתקנון זה. החזר דמי החבר יבוצע תוך 30 יום ממועד קבלת ההודעה בכתב. מרגע הודעת הביטול על ידי חבר מועדון הלקוחות, אף אם טרם הושבו לו דמי החבר, חברותו מבוטלת ולא יוכל לעשות כל שימוש באיזה מההטבות המוקנות מכוח החברות במועדון הלקוחות.

 

6. ההטבות

 1. השימוש בכרטיס חבר מועדון הלקוחות לא יעניק לחבר מועדון הלקוחות כל הטבות אחרות מאלו המפורטות בתקנון זה, אלא אם החברה הודיעה אחרת.
 2. המחזיק בכרטיס חבר מועדון הלקוחות בתוקף, ייהנה מהטבות כלהלן:

 

א. 20 ש"ח מתנה  לביקור הבא  לחודש מיום ההצטרפות.

ב. 7 אחוז צבירת נקודות על כל קניה*.

ג. הטבת יומולדת: 50 ש"ח למימוש במהלך חודש היום הולדת בישיבה במסעדה.

ד. הטבת יום נישואין: 30% הנחה על כל החשבון, לניצול חד פעמי במהלך חודש יום הנישואין, החל מ-18:00 לזוג בלבד. *מימוש אפשרי רק אחרי צבירת 30 נקודות ולא ניתן לממש יותר מ200 בביקור אחד.
אין כפל הטבות. לא תקף על הזמנות קייטרינג ומעדניה.

ד.  חבר מועדון זכאי לקבל הטבות המוקנות לחבר מועדון בגין אירוח במסעדה בלבד, ובתנאי שהינו שוהה בה. הנחה לחבר מועדון הלקוחות תתאפשר על ארוחה הכוללת לא יותר מעשרה סועדים בארוחה אחת, ובלבד שחבר המועדון משלם עבור האירוח במלואו. אין כפל הטבות או הנחות.

ה. לא תינתן הנחות בארוחות ייחודיות ובאירועים, כפי שמוגדרים על ידי הנהלת בייגל קפה.

ו. מובהר בזאת כי ההטבות המפורטות בסעיף 6.2 הנ"ל, יהיו ממחיר המוצר שמפורסם על ידי בייגל קפה מעת לעת. כמו כן, מובהר כי ככל שבייגל קפה  תפרסם מבצעים, לא יהיה כפל הנחות ו/או מבצעים, וההטבות הקבועות בסעיפים הנ"ל תינתנה על מחיר המחירון הרגיל ולא על מחיר המבצע, ככל שיפורסם.

ז. בפרסומים לחברי מועדון הלקוחות בלבד, ההנחה ו/או המבצע יהיו בהתאם לפרסום בלבד.

ח. מבצעים, הנחות ומחירים מיוחדים יהיו כפי שיקבעו על ידי בייגל קפה מעת לעת. כמות הנחות שיתאפשר בעבור כל רכישה, תהיה בהתאם להחלטתה הבלעדית של בייגל קפה  והיא רשאית לשנות את הכמות בכל עת וללא הודעה מראש בעבור כל רכישה, שאינה מכירה בהנחה כלשהי או תחת מבצע אחר.

ט. ההטבות יינתנו לזכות החבר אך ורק עם הצגת כרטיס חבר תקף ו/או בהצגת תעודת זהות, בעת הרכישה. על החבר להודיע על חברותו בזמן הרכישה ולהציג כרטיס ו/או תעודת זהות  כאמור בעת ביצוע הרכישה.

י. הנחת חבר מועדון לא כוללת את מוצרי המעדנייה.

 

7. שינוי ההטבות במועדון הלקוחות או הפסקתן

 1. בייגל קפה  שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את ההטבות הניתנות ו/או כל חלק מההטבות הניתנות בכל עת, בהתאם לפרסומים שתבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי. בייגל קפה  לא תישא בשום אחריות במידה ותחליט לנהוג כך. כמו כן, החברה לא תישא בשום אחריות כלפי החברים במועדון הלקוחות או כלפי צד ג' כלשהו אם תפסיק את ההטבות הניתנות במועדון הלקוחות, לזמן מוגבל, מכל סיבה שהיא. הודעה על הפסקת השירות, לצמיתות או לזמן מוגבל כלשהו, תימסר לחברים במועדון הלקוחות באמצעות איזה מאמצעי הפרסום, כאמור בסעיף 8 לתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של בייגל קפה.
 2. הנהלת בייגל קפה  תהיה רשאית להחליט בכל עת על הפסקת פעילות מועדון הלקוחות בהודעה מראש בת שלושים (30) יום לפחות, שתפורסם באחד מאמצעי הפרסום המפורטים בסעיף 8 לתקנון זה.

 

 

8. דרכי פרסום של המועדון לקוחות

 1. הודעות מועדון לקוחות בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות מועדון לקוחות לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת בייגל קפה לבצעם, בתקנון ו/או בהנחות ו/או בדמי החבר ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות החבר ו/או לפעילות מועדון לקוחות ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב, ייעשו ע"י מועדון לקוחות באמצעות דואר אלקטרוני ו/או אתר האינטרנט של בייגל קפה ו/או בכל דרך פרסום כפי שבייגל קפה תמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לחברים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה בנוגע לאופן העברת ההודעות כאמור.
 2. מובהר בזאת, כי מועדון הלקוחות הינו מועדון המופעל גם באמצעות האינטרנט ובכוונת מועדון הלקוחות לשלוח את המידע לחברים לכתובת הדוא"ל שנמסרה על ידם בעת ההרשמה על גבי טופס ההרשמה. לחברים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה בנוגע לאופן העברת ההודעות, בין אם ייעשה באמצעות האינטרנט ובין אם ייעשה בדרך אחרת.

 

9. אבטחת מידע ושמירה על פרטיות   

 1. בייגל קפה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי החברים במועדון הלקוחות, והכל בהתאם להוראות הדין החל. עם זאת בייגל קפה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך בייגל קפה  לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי החברים במועדון הלקוחות הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה.
 2. בייגל קפה תהיה רשאית להשתמש בפרטי החברים במועדון הלקוחות על מנת ליידע את החברים במועדון הלקוחות בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין אותם. מובהר בזאת כי בשום מקרה לא תעביר החברה את פרטי החברים במועדון הלקוחות או כל מידע אחר המזהה אותם באופן אישי לצד שלישי ללא הסכמתם מראש.

 

 

10. סמכות שיפוט   

 1. על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים.
 2. בכל מקרה בו יתבע חבר מועדון את בייגל קפה  ו/או מי מטעמה, לרבות בעליה ו/או מנהליה, ייחשב חבר המועדון באופן אוטומטי כמי שביקש לפרוש מחברותו במועדון הלקוחות וחברתו תבוטל.

 

11. שונות

 1. עם הקמת מועדון לקוחות זה, להתקשרויות ו/או התחייבויות הקודמות למועדון לקוחות זה, אם ובכלל שנעשו בין המתקשר חבר מועדון הלקוחות לבין הנהלת בייגל קפה על ידי מי מנציגיה, לא יהיה כל תוקף והן לא תשמשנה לפרשנות תקנון זה ולא תהווינה ראיה במסגרת כל הליך.
 2. כל השתהות של בייגל קפה בקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה של בייגל קפה מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה.
 3. בייגל קפה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תקנון זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור.
 4. החברים במועדון הלקוחות אינם רשאים להמחות את זכויותיהם לפי תקנון זה.
 5. השירות הינו שירות אישי ואינו ניתן להעברה לצד ג' כלשהו.
 6. במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן.

 

12. יצירת קשר עם המועדון

  1. בכל פנייה בנושא מועדון הלקוחות יש לפנות לכתובת: בייגל קפה , עמק רפאים 54, ירושלים.

   לטלפון  02-5877877 בין השעות 09:00-17:00 בימים א-ה. או לכתובת דוא"ל :  mail@bagelcafe.co.il

קרא עוד

עמק רפאים 54, ירושלים

מוריה סנטר, לאה אמנו 1, מודיעין

מרכז מסחרי רמות אשכול רח' פארן 7

קניון הדר, ירושלים

WhatsApp chat